X
تبلیغات
ج مثل جوانی

انصراف از دريافت يارانه به نفع چه كسي است آيادولت واقعا براي اجراي طرح يارانه برنامه اي دارد مبلغ ناچيز يارانه دريافتي مشكل خاصي را حل نمي كند ولي واقعيت چيز ديگري است راستي مسئولين  محترم دراجراي وعده ها و شعارهاي ارائه شده در تبليغات انتخاباتي صداقت دارند يا موضوع خاصي وجوددارد  متاسفانه گذشته و حال براي مردم چندان رضايت بخش نيست . نمي دانم چرا دولت محترم مردم را به انصراف از دريافت يارانه تشويق و ترغيب مي نمايد راستي با انصراف مردم از دريافت مبلغ ناچيز يارانه تمام مشكلات مردم و دولت محترم حل مي گردد اگر چنين است همه مردم انصراف خودرا اعلام مي دارند لطفا اندكي در عملكرد دولت ها( مخصوصا بدنه دولتها) تامل فرمائيد ريخت و پاشهائي كه دردرون تشكيلات دولت ها روي مي دهد هزينه جلسه ها و كنفرانسها كه دراينگونه جلسات نفعي براي مردم ندارد عده اي مديران مياني جمع مي شوند و ازبهترين امكانات بهره مي گيرندو يا ساير موارد كه امكان ذكرش مقدور نمي باشد اگر سيستم مديريتي دولتهااصلاح شود ديگر نيازي به يارانه ها نيست .

 

 

 

 

+ نوشته شده در شنبه 23 فروردین1393ساعت 7:58 توسط علی |

پيشنهادات لازم برای بهتر و شيرين زندگی کردن:

اين فکر را از سر به در کنيد که پيوسته مترصد صدای خارجی در موتور خود باشيد ، هميشه در بند آن نباشيد که احساسات خودرا تجزيه و تحليل کنيد و دنبال يک مايه پريشانی بگرديد.

اين را بياموزيد که کارکردن را دوست داشته باشيد برای اينکه جائی در اين جهان داشته باشيد ، ناچار از ان هستيد که کارکنيد ، يکی از چيزها که با آموختن محبت کار از شرش خلاص می شوئيد، کشيدگی و ناراحتی حاصل از کاراست ، و اين کشيدگی مخصوص کسانی است که کار را همچون بلائی تصور می کنند که بايد خودرا از چنگ آن رهائی بخشند.

يک سرگرمی برای خود درست کنيد ، سرگرمی مهمترين عاملی است که شمارا از کشيدگی و انقباض حاصل از کار خلاص می کند ، در ظرف مدت روز که پيوسته شتاب داريد و غصه می خوريد مدت 30ثانيه راحت کنيد و به فکر آن کارها و سرگرمی ها بيفتيد که در زيرزمين خانه خود با آنها مشغول می شوئيد يا در انديشه آن طرح اجتماعی بيفتيد که به آن علاقه داريد يا آن گردش دسته جمعی را به خاطر بياوريد که آخر هفته گذشته درآن شرکت کرده بوديد

اين را بياموزيد که مردم را دوست داشته باشيد ، کينه و دشمنی اثرات بدنی شومی دارد

اين را بياموزيد که اگر دروضعی هستيد که تغيير آن برای شما امکان پذير نيست به آن راضی باشيد.

بياموزيد که بلا و مصيبت را بپذيريد در اين زندگی ناچار با مصيبتهائی روبرو می شوئيد نگذاريد که مصيبت شمارا خرد کند.

اين را بياموزيد که هميشه از چيزهای خوب صحبت کنيد هرگز از چيزهای مبتذل سخن نگوئيد ، گرچه چنين کردن را دوست داشته باشيد ، با مدان که به زن يا شوهر خود می نگريد ، به او بگوئيد که امروز چه قيافه خوبی داری ولو اينکه چنين نبوده باشد ، اين کار سبب آن است که وی خودرا بهتر احساس کند و خودشما نيز احساس بهتری خواهيد کرد.

اين را بياموزيد که باقطيعت با دشواری ها خود روبرو شوئيد ، بدترين چيز آن است که آدمی دشواری و گرفتاری داشته باشد وپيوسته آن را درذهن خود نگاه دارد ، اگر مشکلی داريد تصميم بگيريد که باآن چه کنيد و سپس از فکرکردن در باره آن خودداری کنيد.

نقل از کتاب روانشناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه  وحيد مازندرانی

تنظيم ازعلي روحي

+ نوشته شده در شنبه 9 فروردین1393ساعت 11:54 توسط علی |

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو چهل و هفتم

 

بچه بدون پدر نمی تواند اعتماد لازم را بدست آورد و نيز نمی تواند هدفهائی برای خود در نظر گرفته و سعی نمايد تا به آنها جامه عمل بپوشاند و او رنج زيادی خواهد برد ، تابع ارزشها ی مافوق فردی که بايستی رفتارش را تحت شرايطی در آرند ، آگاهی يابد بعبارت ديگر تشکل شخصيت بچگی ناقص خواهد ماند.

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

زيرا به علت اختلاف شخصيت ،سن ، جنس ، عدالت خانوادگی اجازه نمی دهد با تمام بچه ها به يک نحو رفتارنمود و با همه يکسان رفتارنمودن ، حتی بدترين بی عدالتی ها خواهد بود و بهتر است اين موضوع را بخاطر داشت ، تنها کاراکتر مشترک خانواده بايد نسبت به همه محبت باشد ، محبت و توجهی که هرکس احساس امنيت کند از اينجاست که در واقع رفتارمختلفی را ايجاب می کند .

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

مادام که در اجتماع وجود زن تنها وقف لذت بخشيدن به مرد است ، ماهمه بنام مرد سرازشرم بزير افکنيم ، من ترجيح می دهم که نسل انسان به تمامی نابود شود تا اينکه بماند و باتبديل زن ((ظريفترين مخلوق الهی )) بيک وسيله عياشی و شهوت رانی مرد از هر حيوانی پست تر گردد درباره اين مسئله منظور من تنها يک پند اخلاقی نيست ، بلکه در سراسر جهان مخاطب من مردانی هستند که اجتماع آنها زن را چنين خوارکرده است ، من هميشه با شور و حرارت آرزو می کنم که زنان به آزادی کامل وواقعی برسند ، و افسوس می خورم از اينکه بسياری از پدرها و مادرها در امر تربيت دخترانشان ، سهل انگاری جنايت آميزی را پيش می گيرند ، آنها را نسبت به پسرها درجهل بيشتری نگه می دارند ، با علم و ادب آشنايشان نمی کنند ، و درازاء می کوشند تا دختران را هرچه بهتر ،تنها به منظور جلب شوهری ثروتمند ببار آورند ، اگر من زن بودم عليه دعوی مرد ، داير براينکه زن بدنيا آمد ، تا بازيچه اوباشد سخت عصيان می کردم ، ای زنان ، اگر آرايش کردن شما تنها به منظور جلب شهوت مرداست از اينکارخودداری کنيد و زير بار چنين خفتی نرويد .

نقل از کتاب زن فرشته رحمت يا عفريت طبيعت

تفاوت ميان زن و مرد : وزن بدن مرد متوسط 47کيلو ووزن بدن زن متوسط43کيلو است ، نسبت مجموع قوای مرد به قوای زن به نسبت 3بر2می باشد ، ماهيچه و عضلات زن ضعيفتر از عضلات مرداست ، و حجم عضلات زن به اندازه يک ثلث کمتر از مرد می باشد ، و به همين جهت اندام زن لاغرتر و حرکاتش ازمرد کند تراست ، استخوان بندی زن معمولا کوچکتر و سبک تر از استخوان بندی مرد است ، و استخوان مرد محکمتر از استخوان زن می باشد ، ونمو وبرآمدگی استخوانهای زن طوری است که اوررا کمتر قادربرانتقال و حرکت می کند ،حس ذائقه و سامعه مرد به مراتب دقيق تر از زن می باشد چنانکه در تشخيص صداها ی مختلف و تناسب نغمه دستگا هها و نيز درچشيدن مزه خوارکها  اين قسمت به ثبوت رسيده است ، حس لامسه زن کمتر از مرد است زيرا زن هميشه در معرض آلام و مصائب زيادی از قبيل ، آبستنی و زائيدن واداره امورخانه و اشتغال به کارهای ديگر قرارداشته و درمقابل شدائد و حوادث سخت و ناگوارزندگی ، کمتراز مرد احساس الم و مصيبت می کند و قدرت پايداری و تحمل و شکيبائی بيشتری خواهد داشت ، و به سبب ضعف حس لامسه است که می تواند از عهده تحمل دردهای حمل و وضع حمل برآيد ، جهازتنفس زن ضعيف تر از مرد است يعنی گنجايش سينه و ريه مرد به اندازه نيم ليتر هوا بيش از زن می باشد ، واگر چه سريع تر از مرد تنفس می کند اما کار تنفس او از نظر شيمائی ناقص تر است ، زيرا مرد درهرساعت بيش از شش گرم و کسری نمی تواند بسوزاند و به همين جهت ميزان حرارت غريزی بدن درزن 36/2ودرمرد 37درجه می باشد.

نقل از کتاب زن فرشته رحمت يا عفريت طبيعت

 تنظيم از علي روحي

+ نوشته شده در شنبه 12 بهمن1392ساعت 8:4 توسط علی |

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو چهل و ششم

 

خصوصيات بچه های طرد شده توسط خانواده : خشن و جنگجو است ، تنها بازی می کند ، بوسيله رفقا طرد می شود ، بد بازی می کند ، خودرا مخفی داشته کمتر به عمل می پردازد ، وسايل لازم مدرسه را به همراه ندارد ، والدين از معلم می خواهند که سخت گير باشد ، مشاهداتی که در تماس فردی و درموقع امتحان روانشناسی از بچه طرد شده بعمل آمده بقرارذيل است : خودرا به بزرگسال نزديک کرده ومحبتش را طالب است ، اداو اطوار در می آورد ، تجاهل می کند ، کلمات را با نقص بيان می دارد ، آينده را بطور مبهم درنظر می گيرد ، نسبت به والدينش انتقام جو ست ، محيط خانه برايش کمتر پذيرا است ، اقتدارو قدرت پدری برايش سخت و خصمانه است .

نقل از کتاب کودک وخانواده  تاليف پل استريت

بچه حمايت افراطی ديده : اصولا بخودش علاقمنداست ، يعنی خودرا تجزيه وتحليل کرده و بيشتر به گذشته فکر می کند تا به آينده ، فعاليتهائی را ترجيح می دهد که از واقعيت دورباشند ، دنيای اسباب بازی ها ، رويا و عالم پريان ، محيطی هستند که در آن بسرمی برد ، بنابراين تا حدی در برخوردهای اجتماعی دچار اشکال می شود ، به هيچ نوع ابتکاری عادت نکرده و اصولا تحت تاثير واقع می شود ، اين طور به نظر می رسد که فقدان فعاليت شخصی در او از احساس حقارت ناشی می گردد يعنی فکر می کند بدون کمک ديگران قادر نيست موفق شود و همچنين مدت زيادی به مادرش وابسته خواهدماند هرکوشش مستقل ، هر فعاليت آزاد ، نزد بچه زياد حمايت شده ، احساس گناه بزرگ و اضطراب مبهمی ايجاب می کند ، در نتيجه درپی امنيت بوده وسعی می کند تا بابزرگسال آشتی نمايد.

نقل از کتاب کودک وخانواده  تاليف پل استريت

حمايت افراطی ديده ها وطرد شده ها يک دسته از رفتارهای مشترکی رانمايان می سازند که می توان آن رفتارهارا چنين خلاصه کرد : خود پسند بودن و به ديگران بی اعتناشدن ، اجتناب از تماس با واقعيت و تمايل به پناه بردن به رويا و تخيل ، اشکال در تماس اجتماعی با همسالان ، غير فعال بودن ، فقدان ابتکار ، ناتوانی در دفاع از خود ، احساس حقارت و بی ارزشی ، تمايل به اينکه کوچک بماند ، فقدان علاقه به آينده

نقل از کتاب کودک وخانواده  تاليف پل استريت

بچه ايکه در تربيتش آزادی عمل نداشته باشد با رفتارهای ذيل مشخص می گردد و اين رفتارها بطور روشن اورا از فرديکه آزادی بيشتری داشته باشد متمايز می نمايد ، بی اراده ، فرد يکنواخت ، صبور بی جا ، تکرارکننده ، وابسته به بزرگسال ، بی ابتکار ، مطيع ، ناتوان ، عدم لياقت دردفاع از خود ، تمايل به کوچک ماندن ، فرمانبرداری ، عدم عامليت ، تسليم شونده ، درجه فکر پايين ، دربرابر مشکل فرارکننده ، کمتر متعهد ، بااراده کم ، استقامت در سنتهای قديمی ، عدم تمرکز افکار ، کاراکتر متغير ، ناپايدار ، با شخصيت ضعيف ، دوری کننده از واقعيت ،

نقل از کتاب کودک وخانواده  تاليف پل استريت

 تنظيم از علي روحي

+ نوشته شده در شنبه 7 دی1392ساعت 7:55 توسط علی |

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو چهل و پنجم

 

هيچ رابطه انسانی نمی تواند جايگزين روابط والدين ولو پدرومادر بدی هم باشند گردد ، درواقع والدين حقيقتا خودرا دراختيار بچه قرارداده و هيچ تعليم وتربيت دانی نمی تواند در برابر احساسات محبت آميز يا خصومت آميز و يا در ترقی و عدم ترقی اش و يا زمانی که بچه با تغيير و تحول عميقی روبروست جانشين والدين گردد.

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

خانواده بعنوان نظام دهنده ، کودک را در کوچکی و ضعيفی کامل دربردارد و نيز به او اجازه زندگی و تبادل نظر با دنيای اطراف را می دهد ، و از طرف ديگر خانواده به طفل کادر مراجعه عاطفی ، اجتماعی ، مادی و عميقا سرشار از فرهنگ را عرضه می دارد که برحسب آن ، تبادل نظر با ديگران را برايش فراهم می سازد همچنين کودک را هدايت می نمايد تا بروش مخصوص زندگی و مطابق بانوع خودش در فرهنگ معينی قرارگيرد بعلاوه خانواده به او الگو های انسانی را که بعدا تقليد خواهد کرد ارائه می دهد ، تابتواند خودرا ازافراد ديگر متمايز سازد تا نه تنها بتدريج انسان شود بلکه متکی به خود گشته و به خود شناسی نائل گردد اين سه وظيفه : نظام دهنده ، اجتماعی و انفرادی کننده ، بيش از هرمحيط ديگری مختص خانواده است ، برای اينکه خانواده بروابستگی کامل عاطفی ومادی مبتنی است و تمام اعضاء اش را باهم متحدمی کند.

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

عشق برای بچه صرفا يک احساس معنوی نمی تواند باشد بلکه آن عشق بايد نمايان ، روشن وبوسيله بخششهای مادی و انعطافهای معنوی وواقعی تحقق يابد.

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

بنابر اين احساس امنيت ، مختص اين است که بچه در عين حال بتواند به توانائی خود اعتماد کند و توانائی خودرا بکاراندازد و ازقدرت و شايستگی بزرگسالانی که اورا احاطه کرده اند مطمئن شوند کودک اين اعتمادرا بوسيله رضايتی درخواهد يافت .

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

ايجاد امنيت برای بچه به شرايط ذيل بستگی دارد

حفاظت از ضررهای خارجی

 تشفی نيازهای اوليه

استقرار چهار چوب رشد

 احساس پذيرفته شدن ، بوسيله اعضاء خانواده

 چون عضو خانواده دوست داشته شده ( مورد محبت واقع شده ) ، محبت کردن و منبع شادی و خشنودی برای ديگران بودن ، هدايت و راهنمائی شدن 

بعنوان يک فرد

 پذيرفتن خصوصيات فرديش

 امکان عمل و تجربه شخصی

 وجود آزادی عمل

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

انحاء : راهها و روشها ، جهتها ، مثلها

تشفی : شفا يافتن ، آزامش خاطر يافتن ،

 تنطيم از علي روحي

+ نوشته شده در شنبه 9 آذر1392ساعت 8:10 توسط علی |

http://ap3.persianfun.info/img/92/3/elhambakhsh-13/4.jpg

http://ap3.persianfun.info/img/92/3/elhambakhsh-13/5.jpg

http://ap3.persianfun.info/img/92/3/elhambakhsh-13/18.jpg

+ نوشته شده در شنبه 18 آبان1392ساعت 10:14 توسط درنا |

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو چهل و سوم

      

توافق آرزو و تمايلات و هم آهنگی در احساسات از اصول و لوازم اوليه زندگی زناشوئی است .

نقل از کتاب شخصيت

طفل را بازخم زبان مجروح ننمائيد ، بوجدان و شخصيت او توهين نکنيد کاری نکنيد که او خودرا پست تراز ديگران بيندازد ، بايد اين احساس زيردستی از ديگران را از او نابود ساخت ، و طوری اورا بار آورد که در هرسن و سالی از موقعيت و شخصيت اجتماعی خويش مطلع و خشنود باشد .

نقل از کتاب شخصيت

رشد صرف تکامل نيست ، اعمال مخصوصه اعضاء انسان عموما با يکديگر بستگی دارد و اغلب يکی مکمل ديگری است .

نقل از کتاب شخصيت

اغلب اشخاص متمايلند خانواده را بطور ساده مانند يک دنيای کوچک مصنوعی و کنج انزوا درنظر گيرند که تمام اصول آن بدقت و به نسبت تحولات در کمال بی ضرری انتخاب شده واز محيط خارج تاثيراتی وارد نگشته ، مگر اينکه کنترل دقيقی توسط خانواده به عمل آيد هرچند در پناه يک چنين محيط مصنوعی و کاملا ساختگی بچه رشدکرده و بدون احتمال خطری به يک تمرين مقدماتی برای زندگی حقيقی تن خواهد داد ، و امااين زندگی را نمی دانند کی شروع خواهد شد ، شايد بين ده تا بيست سالگی باشد ، برحسب اين عقيده درچهارچوب خانواده تجارب زندگی کودک محدود بوده و مسلما کمبودی در کارکتر ش پيدا می شود و کارکتری بی ثبات غير واقعی ساختگی که افراد خانواده به ميل خود برايش فراهم کرده اند ، خلاصه چنين خانواده ای به بچه يک نوع زندگی در ظرف بسته ( در محيط محدود) را ايجاد می کند و اورا برای زندگی بهتر در آينده آماده می نمايد ، که فقط خود بزرگسال کيفيت آن را می شناسد بدين وسيله خانواده عقب افتادگی حتمی را از نظر ناتوانی و نادانی و آسيب پذيری برايش فراهم می سازد ، اما چنين تصويری که والدين ساخته اند عدالت حقيقی را بجای نمی آورد و به اعمال و افعال کودک توجه نمی کند ، نگهداری کامل بچه در چهارچوب خانواده که فرد بزرگسال در آن اصراردارد عملی نمی باشد ، زيرا آن تاثيرات را با خودمان به خانه می بريم و چه بخواهيم و چه نخواهيم زندگی در خود خانواده مدتش کم است و تمام جنبه های طبيعی ( مادی) اقتصادی و اجتماعی محيط خارج روی خانواده تاثير می گذارد اما بويژه سن بچگی هرقدر هم کوتاه باشد هرگز يک زندگی تصنعی و غير واقعی نمی تواند باشد ، مثلا اضطراب بچه ايکه گرسنه است و غذای خودرا آماده نمی بيند اضطراب ساختگی نمی باشد چون ما بزرگسالان بخوبی می دانيم که غذائی برايش آماده نيست.

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

خانواده در رشد و پرورش کودکان اهميت درجه اول را دارند زيرا آنها کارخانه هائی هستند که شخصيت افراد را توليد می کنند.

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

تنطيم از علي روحي

+ نوشته شده در پنجشنبه 16 آبان1392ساعت 8:40 توسط علی |

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو چهل و دوم

 

 

عقايد حاضر آماده يا به عبارت ديگر قبول لقمه جويده عقايد ديگران بدون تعمق و استدلال صحيح در هرمسئله ای ايجاد تعصب می کند ، و اين تعصب غالبا به اندازه ای قوی است که شخص را در ديدن حقيقت و درک آن کور و نابينا می سازد .

نقل از کتاب شخصيت

مردم به شخصيت انسان پی نمی برند مگر آنکه آن را بوسيله اعمال ، اخلاق و يا ظاهر خود به ايشان بنمائيم .

 نقل از کتاب شخصيت

شخصيت مرکب  است از اصولی همپايه که برخی از آنها ارثی است ، برخی اقتباسی وبرخی نيز براثر سنجش فکر و فرمان عقل حاصل می گردد.

 نقل از کتاب شخصيت

از جمله عواملی که افکار پوچ را بوجود می آورند شکست درعشق ، احساس زيردست بودن نسبت به ديگران ضعف و اونانيسم است .

 نقل از کتاب شخصيت

زندگی اکثرا عبارتست ازتطابق فکر با عمل که بدون آن ادامه حيات راحت غيرممکن است .

 نقل از کتاب شخصيت

ترتيب صحيح ايجاد شخصيت آن است که عادات ناپسند را را قبول نکنيم ، و در مقابل ، عادات مورد ستايش اجتماع را هرچه زودتر بپذيريم ، هرگاه عادات نيکورا جانشين اعتيادات مذموم سازيم ، عملا احساس می کنيم که از ناراحتی ما بحد محسوس . قابل توجهی کسر گشته  ، و درمقابل برشادی ونيروی جديد جهت ادامه حيات افزوده شده است .

 نقل از کتاب شخصيت

من ايمان راسخ به اين حقيقت دارم که اعمال فعلی ما از سرچشمه کارهای سابق و نحوه تربيتی که شده ايم سيراب می گردد ، امکان ندارد امروز کاری از ما سرزند که دارای ريشه ياسابقه ای در مانباشد ، بايد اضافه کنم که مجموع اعمال وکارهای ما ، چه آنهائی که از روی عقل سليم و سنجش صحيح انجام می شود وچه آنهائی که صرفا به علت جوانی و يا عجله صورت می گيرد عموما سبب ايجاد شخصيت و يا از بين بردن آن و بالنتيجه شناساندن ما به اجتماع می گردد.

 نقل از کتاب شخصيت

تنظيم از علي روحي

+ نوشته شده در دوشنبه 22 مهر1392ساعت 15:24 توسط علی |

سوال : معني و مفهوم تبعيض چيست

سوال : معني و مفهوم عدالت چيست

لطفا در پاسخ دادن به اين سوالات اين حقير را ياري فرمائيد

 

 

+ نوشته شده در شنبه 23 شهریور1392ساعت 13:34 توسط علی |

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو چهل و يكم

   

وحدت شخصی وجود : اين مکتب می گويد : تمام موجودات يک وجود بيش نيست ، وبقيه سايه ها يا خيالاتيست که ما ايجاد کرده ايم .

وحدت شخصی و طولی وجود : اين نظريه می گويد :در مقابل وحدت شخصی که در تمام موجودات تصور شده است با يستی وحدت را طوری فرض کرد با کثرت مشهود در موجودات ، مخالف نبوده باشد و مابايستی کثرت درموجودات و شئون و آثار آنهارا بپذيريم ولی در عين حال وجود که يک واحدی ساری درتمام آن کثراتست مانند نفس انسانی درعين وحدت شامل تمام قوای درونی بوده بلکه در حقيقت با همان قوای درونی متحد می باشد .

شخص شادکام و نيکبخت آن نيست که زيبائی دلفريف يا دارائی سرشار يا دانش فراوان و يا شهرت و مقام بلند دارد ، آن است که بتواند با چشم باز حقايق را ببيند و مشکلات زندگی را با تدبير و اراده از ميان بردارد ، شخص محبوب وشادکام آن است که با دشمن و دوست محبت ودوستی کند بدرد دلها برسد ، و بدی های هرکس را به خوبی های او ببخشد ، درغم و شادی با همه شريک باشد ، و به اميال و خواسته های ديگران اهميت بگذارد ، از قيد خودخواهی رسته و به ديگران بيش از خود علاقمند باشد ، حق شناسی را وظيفه خود بداند و کوچکترين ياری و محبت را قدر بشناسد ، در هر حال از زود رنجی و ترشروئی و تند خوئی بپرهيزد ، همه وقت برای ياری و دستگيری آماده باشد ، عقايد و سلطه خودرا به ديگران تحميل نکند ، و مجال سخن گفتن را از کسی نگيرد ، ديگران را در ابراز شخصيت نمودن فضايل خويش اعانت کند از بدگمانی و بی اعتمادی نسبت به ديگران حذر بجويد از حاضرين و غائبين به جز خوبی نگويد ، هرچه بيشتر بحل مشکلات زندگی فائق بيائيم بدست آوردن اين صفات آسانتر خواهد بود ، و هرچه اين صفات را بيشتر و بهتر بکار ببنديم حل مشکلات زندگی سهل تر خواهد گشت .

نقل از کتاب شادکامی تاليف جان بی کايزل

شادکام و خوشبخت کسی است که خرده گيری و ايراد را از دوست و دشمن ، همچون عيب جوئی بی غرض آئينه ، بپذيرد و بی درنگ به اصلاح خود بپردازد.

نقل از کتاب شادکامی تاليف جان بی کايزل

چون انسان درسی را از معلم گرفت بايد به حلاجی و تجزيه و تحليل آن پردازد ، مدتی راجع به نتايج احتمالی حاصله فکر کند ،و يک يا چند قسمت از آنچه را تجزيه نموده انتخاب و سپس با تعيين و تشخيص روش صحيح پيش رود.

نقل از کتاب شخصيت

تهيه و تنظيم از علي  روحي

+ نوشته شده در چهارشنبه 30 مرداد1392ساعت 17:32 توسط علی |

مطالب قدیمی‌تر