نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو پنجاه و دوم

 

دربالای تخته سياه يک مدرسه اين شعار نوشته شده است : درس دادنی نيست ، گرفتنی است.

نقل از صفحه 19 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

سه مدير مدرسه درباره موفقيت خودشان حرف می زدند : اولی گفت : بزرگترين افتخارمن اين است با کمکهای مردمی يک مدرسه ساخته ام ، دومی گفت : من هم در باره مديريت يک کتاب نوشته ام ، سومی گفت : من به دانش آموزی کمک کردم که باورکند که می تواند.

نقل از صفحه 23 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

اگربا شغل خود و با معلمان صميمی ووفادارباشيد آن ها نيز متقابلا با شماصميمی ووفادارخواهند بود.

نقل از صفحه 24 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

همه کارمی کنند ، کسی فکر می کند ، کسی آن را پردازش می کند وکسی به آن عمل می کند.

نقل از صفحه 30 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

مديرمدرسه ای شعارش اين بود : خودم ، خانواده ام ، مدرسه ام ، مديرديگری گفت : جامعه ام ، مدرسه ام ، خانواده ام ، خودم ، مديردوم خودش ، خانواده اش ، مدرسه اش ، و جامعه اش را نجات داده بود.

نقل از صفحه 33 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

امروزه ثابت شده است که نيمکره های مغز بطور متفاوت عمل می کنند به طور کلی نيمکره راست برای ايده پردازی است و نيمکره چپ برای عمل گرائی است ، مدير مدرسه ای موفق است که تمام مغز خود و دانش آموزانش را به کارگيرد.

نقل از صفحه 34 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

پرسيدم کدام مديرممکن است به جای درست کردن کار آن را خراب کند ؟ گفت : مديری که دانش اندکی دارد.

 

نقل از صفحه 55 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

 


تنظيم از علي روحي

 

+ نوشته شده در یکشنبه 20 مهر1393ساعت 16:37 توسط علی |

من یک پیمانکارساختمانی هستم , من هنر و استعداد عالی دارم , تجربه و تخصی خاصی دارم , آنچه من درک می کنم دیگران از فهم آن عاجزند , من دارای احساس و اندیشه عالی هستم و فقط به نفع مردم کارمی کنم و اصلاو ابدا به منافع شخصی خود حتی اندیشه هم نمی کنم چه رسد به عمل , از بهترین کارهایم این است که در محل پروژه  احداث ساختمانی خود به اندازه کل پیادرو بیست متری مصالح ساختمانی می ریزم و در عرض همان پیادرو در خیابان اتومبیل آخرین سیستم خودرا یعنی بیش از چهار پنج عدد پشت سرم هم پارک می کنم و تقریبابه طول 10کیلومتر و به عرض 40 متر مجموع خیابان را اشغال می کنم و این عمل از افتخارات بنده است و با این کار تمایل دارم به مردم عزیز خود خدمت نمایم راستی من عاشق خدمت کردن هستم و از دوران کودکی به ایجاد راه بندان و سد معبر علاقه زیادی داشتم و هم اکنون هم به ایجاد راه بندان و سد معبر در کنار پروژه های خود ادامه می دهم و این هم یک نوع خدمت کردن است کی به کی است هرکس درگوشه ای مشغول خدمات ارزنده است من هم دراین سنگرمشغول خدمت می باشم .

                                                                                         علی روحی

 

+ نوشته شده در یکشنبه 30 شهریور1393ساعت 16:46 توسط علی |

  نكته هاو انديشه ها بخش يكصدو پنجاه و يكم

 

روزی مدير مدرسه ای ، ناظر بازی فوتبال دانش آموزان بود که با شورو حال و هيجان خاصی بازی می کردند مدير دستورداد يکی از دروازه ها را بردارند ، بازی ديگر آن هياهورا نداشت مدير مدرسه به بچه ها روکرد و گفت : بازی فوتبال زمانی شيرين است که دروازه ای باشد و زندگی زمانی زيباست که هدفی وجود داشته باشد .

نقل از صفحه 2 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

درختان بزرگ ، از دانه های کوچک می رويند و مردان بزرگ ، در کلاس های کوچک پرورش می يابند.

نقل از صفحه 6 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

جامعه مثل واگن و مدرسه مثل لوکوموتيو قطاراست ، اين سرعت آموزشهای مدارس است که درنهايت سرعت حرکت يک جامعه را مشخص خواهد کرد.

نقل از صفحه 10 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

وقتی يک مدرسه می تواند بگويد کارکرده است که با افراد معمولی کاربزرگی انجام داده باشد.

نقل از صفحه11کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

ازمدير مدرسه ای پرسيدند: چه چيزی باعث حقيقت می شود ؟ اوگفت : به معلمان توجه کن تا آن ها نيز به دانش آموزان توجه کنند.

نقل از صفحه12کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383

هدف هرمدرسه ای اين است:

ياد بدهد که شخص بخواهد

ياد بدهد که شخص بداند

کمک کند که شخص بتواند

کمک کند که شخص باورکند

کمک کند که شخص عمل نمايد

نقل از صفحه16کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ سيماذر سال 1383


 

تنظيم از علي روحي
 

+ نوشته شده در یکشنبه 9 شهریور1393ساعت 8:26 توسط علی |

شكستن دلها آسان است ولي نشان هنرمندي نيست بدست آوردن دلها سخت است ولي نشان هنرمندي است
+ نوشته شده در یکشنبه 22 تیر1393ساعت 8:36 توسط علی |

 

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو پنجاهم

 

ثورو دريافته بود که با آسان کردن زندگی و تقليل دادن احتياجات خود به حداقل ، وپريشان نکردن خويش برای رسيدن به هوسها وآرزوهای زايد ، بهتر می تواند مزه شيرين زندگی را بچشد

 

نقل از کتاب روان شناسی علمی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه وحيد مازندرانی

چه بسيارچيزها است که بدون آنها زندگی برای من ميسر است ، از ميان مردانی که هرچه خواسته اند داشته اند ،بسيار کم اند کسانی که زندگی پرتر و ثروتمندتر از اين حکيمان داشته باشند .

نقل از کتاب روان شناسی علمی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه وحيد مازندرانی

خودخواهی ريشه بسياری از غصه هاست.

مابايد درزندگی خود انقلابی ايجاد کنيم ،تا چنان شود که به جای آنکه خودرا مرکز عالم هستی تصور کنيم ، فکر خودرا متوجه ديگران سازيم و به اين طريق محل واقعی خودرا به عنوان عضوی ا زخانواده و اجتماع وملت تشخيص دهيم .

نقل از کتاب روان شناسی علمی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه وحيد مازندرانی

اين کار نيست که مردمان را می کشد ، کار مايه سلامتی است ، هرگز نمی توانيد بردوش مردی بيش از آنچه يارای کشيدن دارد بار بگذاريد ، اين غصه است که مانند زنگ که تيغه شمشير را می خورد زندگی را می خورد و تباه می کند ، هروقت که به زندگی و دشواريهای آن بينديشد ، بی شک در معرض پريشانی و ناراحتی قرارخواهيد گرفت ، به اين طريق هرکسی کارخودرا خوب انجام دهد و آنچه را که زمان حال ممکن است به دست آورد ، بهترين طرز زندگی ممکن را برای خويش فراهم آورده است ، اگروقت خودرا بيهوده بگذرانيم و کار ثمر بخشی انجام ندهيم ، در را برای وارد شدن غم و غصه باز گذاشته ايم بجای لعنت کردن برتاريکی ، بهتر آن است که شمعی روشن کنيد .

نقل از کتاب روان شناسی علمی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه وحيد مازندرانی

تنظيم از علي روحي

+ نوشته شده در چهارشنبه 7 خرداد1393ساعت 8:18 توسط علی |

 

 

 

مردمان پيوسته درهرچه می کنند و هستند ، محيط و اوضاع و احوال را مقصر می شمارند من به اوضاع و احوال معتقد نيستم ، کسانی که در اين جهان به جائی رسيده اند آن کسانند که به جستجوی اوضاع و احوالی که خواستار آنند برمی خيزند و اگر نيايند خود آنهارا می سازند ، ارزش کلمات در روابط بشری ، پنج کلمه بسيار مهم : من به شما افتخارمی کنم ، سه کلمه بسيار مهم : عقيده شما چيست ؟ سه کلمه بسيار مهم : اگر شما بپسنديد ، دوکلمه بسيار مهم : تشکر می کنم ، کم اهميت ترين کلمه : من ، من سخت به اين مطلب عقيده مندم که آدمی بايد هرچه دلش می خواهد بکند ، همين امر که شما ازکاری خوشتان می آيد دليل کافی است ، برای اينکه آن کارا بکنيد ، البته مقصودم اين نيست که شخص بی بندبار و خودپسند و خودپرست باشد ، و هرکار غلطی که دلخواه اوست انجام دهد ، غرضم آن است که آدمی چنان زندگی کند که از زندگی بيشتر لذت ببرد و به او خوش بگذرد ، زندگی به نظر من هنری است و هنر بسيار مهم و ارزنده ای است ، با وجود اين بسيار کسان از ورزيدن هنر زندگی غافل وجاهلند ، زندگی با کج انديشی و تاريک بينی سازگار نيست ، هرکس بخواهد می تواند خودرا از اين تاريک بينی برهاند و زندگی با سروری را آغاز کند .

نقل از کتاب روان شناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگان ترجمه وحيد مازندرانی

مرد موفق واقعی کسی است که آنچه را دوست دارد انجام دهد ، نه تنها خوشبختر خواهد بود بلکه احتمال آن هست که زياد تر عمر کند.

نقل از کتاب روان شناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگان ترجمه وحيد مازندرانی

آن گونه که من دريافته ام ، برای موفقيت شما درشغل سه عامل اساسی وجوددارد : نخست شايستگی شما برای انجام آن شغل است دوم قابليت شماست در اينکه درکاری که برعهده می گيريد چنانکه لازم است باديگران راه بيائيد ، سوم ميل واقعی شما به انجام آن کار.

نقل از کتاب روان شناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگان ترجمه وحيد مازندرانی

هيجان آن حالت فکری است که با تغيير مشهودی دربدن همراه است.

نقل از کتاب روان شناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگان ترجمه وحيد مازندرانی

خوشبختی يعنی : من حال خود و انديشه خودرا تا آنجا که ممکن است شاد و مطبوع و شکفته نگاه خواهم داشت.

نقل از کتاب روان شناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگان ترجمه وحيد مازندرانی


تنظيم ازعلي روحي

+ نوشته شده در سه شنبه 9 اردیبهشت1393ساعت 10:14 توسط علی |

انصراف از دريافت يارانه به نفع چه كسي است آيادولت واقعا براي اجراي طرح يارانه برنامه اي دارد مبلغ ناچيز يارانه دريافتي مشكل خاصي را حل نمي كند ولي واقعيت چيز ديگري است راستي مسئولين  محترم دراجراي وعده ها و شعارهاي ارائه شده در تبليغات انتخاباتي صداقت دارند يا موضوع خاصي وجوددارد  متاسفانه گذشته و حال براي مردم چندان رضايت بخش نيست . نمي دانم چرا دولت محترم مردم را به انصراف از دريافت يارانه تشويق و ترغيب مي نمايد راستي با انصراف مردم از دريافت مبلغ ناچيز يارانه تمام مشكلات مردم و دولت محترم حل مي گردد اگر چنين است همه مردم انصراف خودرا اعلام مي دارند لطفا اندكي در عملكرد دولت ها( مخصوصا بدنه دولتها) تامل فرمائيد ريخت و پاشهائي كه دردرون تشكيلات دولت ها روي مي دهد هزينه جلسه ها و كنفرانسها كه دراينگونه جلسات نفعي براي مردم ندارد عده اي مديران مياني جمع مي شوند و ازبهترين امكانات بهره مي گيرندو يا ساير موارد كه امكان ذكرش مقدور نمي باشد اگر سيستم مديريتي دولتهااصلاح شود ديگر نيازي به يارانه ها نيست .

 

 

 

 

+ نوشته شده در شنبه 23 فروردین1393ساعت 7:58 توسط علی |

پيشنهادات لازم برای بهتر و شيرين زندگی کردن:

اين فکر را از سر به در کنيد که پيوسته مترصد صدای خارجی در موتور خود باشيد ، هميشه در بند آن نباشيد که احساسات خودرا تجزيه و تحليل کنيد و دنبال يک مايه پريشانی بگرديد.

اين را بياموزيد که کارکردن را دوست داشته باشيد برای اينکه جائی در اين جهان داشته باشيد ، ناچار از ان هستيد که کارکنيد ، يکی از چيزها که با آموختن محبت کار از شرش خلاص می شوئيد، کشيدگی و ناراحتی حاصل از کاراست ، و اين کشيدگی مخصوص کسانی است که کار را همچون بلائی تصور می کنند که بايد خودرا از چنگ آن رهائی بخشند.

يک سرگرمی برای خود درست کنيد ، سرگرمی مهمترين عاملی است که شمارا از کشيدگی و انقباض حاصل از کار خلاص می کند ، در ظرف مدت روز که پيوسته شتاب داريد و غصه می خوريد مدت 30ثانيه راحت کنيد و به فکر آن کارها و سرگرمی ها بيفتيد که در زيرزمين خانه خود با آنها مشغول می شوئيد يا در انديشه آن طرح اجتماعی بيفتيد که به آن علاقه داريد يا آن گردش دسته جمعی را به خاطر بياوريد که آخر هفته گذشته درآن شرکت کرده بوديد

اين را بياموزيد که مردم را دوست داشته باشيد ، کينه و دشمنی اثرات بدنی شومی دارد

اين را بياموزيد که اگر دروضعی هستيد که تغيير آن برای شما امکان پذير نيست به آن راضی باشيد.

بياموزيد که بلا و مصيبت را بپذيريد در اين زندگی ناچار با مصيبتهائی روبرو می شوئيد نگذاريد که مصيبت شمارا خرد کند.

اين را بياموزيد که هميشه از چيزهای خوب صحبت کنيد هرگز از چيزهای مبتذل سخن نگوئيد ، گرچه چنين کردن را دوست داشته باشيد ، با مدان که به زن يا شوهر خود می نگريد ، به او بگوئيد که امروز چه قيافه خوبی داری ولو اينکه چنين نبوده باشد ، اين کار سبب آن است که وی خودرا بهتر احساس کند و خودشما نيز احساس بهتری خواهيد کرد.

اين را بياموزيد که باقطيعت با دشواری ها خود روبرو شوئيد ، بدترين چيز آن است که آدمی دشواری و گرفتاری داشته باشد وپيوسته آن را درذهن خود نگاه دارد ، اگر مشکلی داريد تصميم بگيريد که باآن چه کنيد و سپس از فکرکردن در باره آن خودداری کنيد.

نقل از کتاب روانشناسی عملی برای همگان تاليف ويليام مکدوگال ترجمه  وحيد مازندرانی

تنظيم ازعلي روحي

+ نوشته شده در شنبه 9 فروردین1393ساعت 11:54 توسط علی |

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو چهل و هفتم

 

بچه بدون پدر نمی تواند اعتماد لازم را بدست آورد و نيز نمی تواند هدفهائی برای خود در نظر گرفته و سعی نمايد تا به آنها جامه عمل بپوشاند و او رنج زيادی خواهد برد ، تابع ارزشها ی مافوق فردی که بايستی رفتارش را تحت شرايطی در آرند ، آگاهی يابد بعبارت ديگر تشکل شخصيت بچگی ناقص خواهد ماند.

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

زيرا به علت اختلاف شخصيت ،سن ، جنس ، عدالت خانوادگی اجازه نمی دهد با تمام بچه ها به يک نحو رفتارنمود و با همه يکسان رفتارنمودن ، حتی بدترين بی عدالتی ها خواهد بود و بهتر است اين موضوع را بخاطر داشت ، تنها کاراکتر مشترک خانواده بايد نسبت به همه محبت باشد ، محبت و توجهی که هرکس احساس امنيت کند از اينجاست که در واقع رفتارمختلفی را ايجاب می کند .

نقل از کتاب کودک و خانواده تاليف پل استريت

مادام که در اجتماع وجود زن تنها وقف لذت بخشيدن به مرد است ، ماهمه بنام مرد سرازشرم بزير افکنيم ، من ترجيح می دهم که نسل انسان به تمامی نابود شود تا اينکه بماند و باتبديل زن ((ظريفترين مخلوق الهی )) بيک وسيله عياشی و شهوت رانی مرد از هر حيوانی پست تر گردد درباره اين مسئله منظور من تنها يک پند اخلاقی نيست ، بلکه در سراسر جهان مخاطب من مردانی هستند که اجتماع آنها زن را چنين خوارکرده است ، من هميشه با شور و حرارت آرزو می کنم که زنان به آزادی کامل وواقعی برسند ، و افسوس می خورم از اينکه بسياری از پدرها و مادرها در امر تربيت دخترانشان ، سهل انگاری جنايت آميزی را پيش می گيرند ، آنها را نسبت به پسرها درجهل بيشتری نگه می دارند ، با علم و ادب آشنايشان نمی کنند ، و درازاء می کوشند تا دختران را هرچه بهتر ،تنها به منظور جلب شوهری ثروتمند ببار آورند ، اگر من زن بودم عليه دعوی مرد ، داير براينکه زن بدنيا آمد ، تا بازيچه اوباشد سخت عصيان می کردم ، ای زنان ، اگر آرايش کردن شما تنها به منظور جلب شهوت مرداست از اينکارخودداری کنيد و زير بار چنين خفتی نرويد .

نقل از کتاب زن فرشته رحمت يا عفريت طبيعت

تفاوت ميان زن و مرد : وزن بدن مرد متوسط 47کيلو ووزن بدن زن متوسط43کيلو است ، نسبت مجموع قوای مرد به قوای زن به نسبت 3بر2می باشد ، ماهيچه و عضلات زن ضعيفتر از عضلات مرداست ، و حجم عضلات زن به اندازه يک ثلث کمتر از مرد می باشد ، و به همين جهت اندام زن لاغرتر و حرکاتش ازمرد کند تراست ، استخوان بندی زن معمولا کوچکتر و سبک تر از استخوان بندی مرد است ، و استخوان مرد محکمتر از استخوان زن می باشد ، ونمو وبرآمدگی استخوانهای زن طوری است که اوررا کمتر قادربرانتقال و حرکت می کند ،حس ذائقه و سامعه مرد به مراتب دقيق تر از زن می باشد چنانکه در تشخيص صداها ی مختلف و تناسب نغمه دستگا هها و نيز درچشيدن مزه خوارکها  اين قسمت به ثبوت رسيده است ، حس لامسه زن کمتر از مرد است زيرا زن هميشه در معرض آلام و مصائب زيادی از قبيل ، آبستنی و زائيدن واداره امورخانه و اشتغال به کارهای ديگر قرارداشته و درمقابل شدائد و حوادث سخت و ناگوارزندگی ، کمتراز مرد احساس الم و مصيبت می کند و قدرت پايداری و تحمل و شکيبائی بيشتری خواهد داشت ، و به سبب ضعف حس لامسه است که می تواند از عهده تحمل دردهای حمل و وضع حمل برآيد ، جهازتنفس زن ضعيف تر از مرد است يعنی گنجايش سينه و ريه مرد به اندازه نيم ليتر هوا بيش از زن می باشد ، واگر چه سريع تر از مرد تنفس می کند اما کار تنفس او از نظر شيمائی ناقص تر است ، زيرا مرد درهرساعت بيش از شش گرم و کسری نمی تواند بسوزاند و به همين جهت ميزان حرارت غريزی بدن درزن 36/2ودرمرد 37درجه می باشد.

نقل از کتاب زن فرشته رحمت يا عفريت طبيعت

 تنظيم از علي روحي

+ نوشته شده در شنبه 12 بهمن1392ساعت 8:4 توسط علی |

نكته ها و انديشه ها بخش يكصدو چهل و ششم

 

خصوصيات بچه های طرد شده توسط خانواده : خشن و جنگجو است ، تنها بازی می کند ، بوسيله رفقا طرد می شود ، بد بازی می کند ، خودرا مخفی داشته کمتر به عمل می پردازد ، وسايل لازم مدرسه را به همراه ندارد ، والدين از معلم می خواهند که سخت گير باشد ، مشاهداتی که در تماس فردی و درموقع امتحان روانشناسی از بچه طرد شده بعمل آمده بقرارذيل است : خودرا به بزرگسال نزديک کرده ومحبتش را طالب است ، اداو اطوار در می آورد ، تجاهل می کند ، کلمات را با نقص بيان می دارد ، آينده را بطور مبهم درنظر می گيرد ، نسبت به والدينش انتقام جو ست ، محيط خانه برايش کمتر پذيرا است ، اقتدارو قدرت پدری برايش سخت و خصمانه است .

نقل از کتاب کودک وخانواده  تاليف پل استريت

بچه حمايت افراطی ديده : اصولا بخودش علاقمنداست ، يعنی خودرا تجزيه وتحليل کرده و بيشتر به گذشته فکر می کند تا به آينده ، فعاليتهائی را ترجيح می دهد که از واقعيت دورباشند ، دنيای اسباب بازی ها ، رويا و عالم پريان ، محيطی هستند که در آن بسرمی برد ، بنابراين تا حدی در برخوردهای اجتماعی دچار اشکال می شود ، به هيچ نوع ابتکاری عادت نکرده و اصولا تحت تاثير واقع می شود ، اين طور به نظر می رسد که فقدان فعاليت شخصی در او از احساس حقارت ناشی می گردد يعنی فکر می کند بدون کمک ديگران قادر نيست موفق شود و همچنين مدت زيادی به مادرش وابسته خواهدماند هرکوشش مستقل ، هر فعاليت آزاد ، نزد بچه زياد حمايت شده ، احساس گناه بزرگ و اضطراب مبهمی ايجاب می کند ، در نتيجه درپی امنيت بوده وسعی می کند تا بابزرگسال آشتی نمايد.

نقل از کتاب کودک وخانواده  تاليف پل استريت

حمايت افراطی ديده ها وطرد شده ها يک دسته از رفتارهای مشترکی رانمايان می سازند که می توان آن رفتارهارا چنين خلاصه کرد : خود پسند بودن و به ديگران بی اعتناشدن ، اجتناب از تماس با واقعيت و تمايل به پناه بردن به رويا و تخيل ، اشکال در تماس اجتماعی با همسالان ، غير فعال بودن ، فقدان ابتکار ، ناتوانی در دفاع از خود ، احساس حقارت و بی ارزشی ، تمايل به اينکه کوچک بماند ، فقدان علاقه به آينده

نقل از کتاب کودک وخانواده  تاليف پل استريت

بچه ايکه در تربيتش آزادی عمل نداشته باشد با رفتارهای ذيل مشخص می گردد و اين رفتارها بطور روشن اورا از فرديکه آزادی بيشتری داشته باشد متمايز می نمايد ، بی اراده ، فرد يکنواخت ، صبور بی جا ، تکرارکننده ، وابسته به بزرگسال ، بی ابتکار ، مطيع ، ناتوان ، عدم لياقت دردفاع از خود ، تمايل به کوچک ماندن ، فرمانبرداری ، عدم عامليت ، تسليم شونده ، درجه فکر پايين ، دربرابر مشکل فرارکننده ، کمتر متعهد ، بااراده کم ، استقامت در سنتهای قديمی ، عدم تمرکز افکار ، کاراکتر متغير ، ناپايدار ، با شخصيت ضعيف ، دوری کننده از واقعيت ،

نقل از کتاب کودک وخانواده  تاليف پل استريت

 تنظيم از علي روحي

+ نوشته شده در شنبه 7 دی1392ساعت 7:55 توسط علی |

مطالب قدیمی‌تر